Regulamin strony internetowej Fundacji Śnieżka fundacjasniezka.org

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej Fundacji Śnieżka (zwanej dalej: „Stroną internetową”),dostępnej pod adresem: fundacjasniezka.org.
 2. Podmiotem prowadzącym Stronę internetową i świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Fundacja Śnieżka z siedzibą w Brzeźnicy, ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica, wpisana do rejestru stowarzyszeń,innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000231088, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:8722233226, REGON:180031357 (dalej jako: „Fundacja”).
 3. Użytkownikiem Strony internetowej jest każda osoba, która z niej korzysta.
 4. Strona internetowa działa w oparciu o technologię plików “cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Fundację są zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: fundacjasniezka.org/polityka-prywatnosci/.
 5. Fundacja może również przetwarzać dane osobowe użytkowników Strony internetowej i korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną. O zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych dowiesz się wchodząc na stronę dostępną pod adresem: https://www.fundacjasniezka.org/rodo/.
 6. Operatorem płatności online jest spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068.
 7. Wszelkie prawa do Strony internetowej, w tym prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów, banerów i zdjęć zamieszczanych na Stronie internetowej należą bądź przysługują Fundacji.Jakiekolwiek materiały, udostępnione za pośrednictwem Strony internetowej nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Fundacji, za wyjątkiem materiałów oznaczonych frazą „Do pobrania”, które mogą być pobrane i wykorzystane zgodnie z prawem.
 8. Każdy użytkownik Strony internetowej może kontaktować się z Fundacją kierując korespondencję elektroniczną na adres poczty elektronicznej: fundacja@fundacjasniezka.org, lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji, lub telefonicznie pod numerem: +48 14 680 54 90.

II. Warunki świadczenia usług

 1. Użytkownik korzystający ze Strony internetowej jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień.
 2. Korzystanie z niniejszej Strony internetowej jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji.
 3. Użytkownik ponosi koszty połączenia ze Stroną internetową, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.
 4. Fundacja poprzez Stronę internetową umożliwia użytkownikowi korzystanie z następujących usług:
  1. zapoznawania się z treściami udostępnianymi przez Fundację, w szczególności dotyczącymi jej działań statutowych i aktualnych akcji pomocy potrzebującym;
  2. kontaktowania się z Fundacją,
  3. dokonywania wpłat (darowizn) za pośrednictwem płatności online „Przelewy24” na warunkach określonych w Regulaminie operatora płatności spółki PayPro S.A.
 5. Fundacja nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze.
 6. Fundacja udostępnia na Stronie internetowej aktualną listę metod umożliwiających dokonywanie płatności na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.
 7. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:
  1. internetowego przelewu bankowego,
  2. karty płatniczej debetowej lub kredytowej;
 8. Wszelkie należności przekazywane na rzecz Fundacji muszą być wyrażone w walucie polskiej – złoty (PLN).
 9. Szczegóły dotyczące dokonywanych transakcji zawiera regulamin „Przelewy24” dostępny pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.
 10. Fundacja może udostępnić w ramach Strony internetowej funkcjonalność umożliwiającą użytkownikowi regularne wsparcie działań Fundacji (zwanej dalej: „Płatność cykliczna”).
 11. Płatność cykliczna ma charakter comiesięcznej darowizny automatycznie przekazywanej za pomocą karty kredytowej lub debetowej.
 12. W celu uruchomienia Płatności cyklicznej należy zaznaczyć opcję „Płatność cykliczna” dostępną na formularzu płatności.
 13. Po zweryfikowaniu danych karty kredytowej lub debetowej Fundacja otrzyma pierwszą darowiznę, a użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą prawidłowe uruchomienie Płatności.
 14. Kolejne darowizny będą automatycznie przekazywane na rzecz Fundacji do 10 dnia kalendarzowego każdego miesiąca.
 15. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z Płatności cyklicznej. W tym celu należy skontaktować się z Fundacją.
 16. Wykorzystanie znaków towarowych lub utworów graficznych objętych prawami autorskimi należącymi do Fundacji bez zgody Fundacji jest zabronione.
 17. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Portalu, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
 18. Fundacja wskazuje, że korzystanie ze Strony internetowej jest uzależnione od właściwości sieci Internet i sprzętu komputerowego użytkownika, na które Fundacja nie ma wpływu.
 19. Zabronione jest umieszczanie na Stronie internetowej treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej czy na tle orientacji seksualnej,zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności ich dobra osobiste.
 20. Fundacja w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu na Stronie internetowej treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp. W przypadku niesłusznego zablokowania dostępu do opublikowanej treści, prosimy o kontakt na adres: fundacja@fundacjasniezka.org w ciągu 7 dni od dnia blokady. Po upływie tego okresu, opublikowana treść może zostać bezpowrotnie usunięta przez Fundację.
 21. Wszelkie treści i komentarze Użytkownik Strony internetowej zamieszczawe własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez użytkownika lub Fundację na zasadach określonych poniżej. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się za zawartą z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Strony internetowej.
 2. Użytkownik bez podania przyczyny jest uprawniony do rozwiązania w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym Umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Rozwiązanie umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną przez użytkownika może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności przez:
  1. zaprzestanie korzystania ze Strony internetowej,
  2. przesłanie oświadczenia na piśmie, lub na adres internetowy, które należy kierować na adres Fundacji.
 4. Fundacja ma prawo rozwiązać umowę, której przedmiotem są usługi obejmujące Płatności cykliczne, za miesięcznym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego, ze względu na ważne przyczyny polegające na zaprzestaniu świadczenia usługi będącej przedmiotem Umowy, poprzez złożenie użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu.
 5. Oświadczenie Fundacji, o którym mowa w ust. 4, jest składane przez jego opublikowanie na Stronie internetowej.
 6. Fundacja odpowiada za nie wykonywanie lub nienależyte wykonywanie Usług objętych umową z użytkownikiem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Reklamacje

 1. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej, a także wykonywaniem usług określonych w pkt II.3 Regulaminu przez Fundację.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres email Fundacji w skazany w pkt I.7 Regulaminu, wpisując w tytule „Reklamacja”) lub w formie pisemnej.
 3. Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do użytkownika na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie. Fundacja uprawniona jest do pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeśli w jej treści nie wskazano danych umożliwiających kontakt z użytkownikiem.
 5. Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez użytkowników ze Strony Internetowej, w tym świadczonych przez operatora płatności online, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

V. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmian w usługach, wprowadzania nowych funkcjonalności na Stronie internetowej lub zakończenia świadczenia usług, Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane przez Fundację z wyprzedzeniem 7-dniowym przed terminem ich wejścia w życie.
 3. Fundacja ma prawo w każdej chwili do zaprzestania prowadzenia którejkolwiek z form działalności opisanej niniejszym regulaminem.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony lub ograniczenia możliwości umieszczania na niej jakichkolwiek treści.
 5. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 6. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się w szczególności: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz.U.2019.1145)i ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
 8. Wszelkie spory pomiędzy Fundacją a użytkownikiem, powstałe w związku z korzystaniem przez użytkownika ze Strony internetowej, Strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji.
 9. Regulamin jest dostępny dla użytkowników na Stronie internetowej pod adresem: www.fundacjasniezka.org
 10. .Regulamin obowiązuje od dnia 10.10.2019r.